Všeobecné podmínky

 

I.
1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen „cestovní kancelář“) se podpisem smlouvy o zájezdu zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd.

2. Zákazník se zavazuje splnit povinnosti pro něj z této smlouvy vyplývající, zejména uhradit cestovní kanceláři cenu zájezdu ve výši, způsobem a v termínech ve smlouvě uvedených.

II.
Cena zájezdu
1. Cena zájezdu je cena sjednaná smlouvou o zájezdu.
2. Cenu zájezdu smí cestovní kancelář jednostranně zvýšit bez práva zákazníka od této smlouvy odstoupit, jen pro případ, kdy dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou (např. mýtné), které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu o více než 10%.
3. Shora uvedeným způsobem smí cestovní kancelář cenu zájezdu jednostranně zvýšit pouze na základě svého písemného oznámení o zvýšení ceny, které musí byt zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.
4. Cena zájezdu smí být shora uvedeným způsobem navýšena jen o skutečné náklady, které cestovní kanceláři vzniknou z důvodu v odstavci 1, písm. a), b), c) uvedených.
5. Případné slevy ceny zájezdů vyhlášené cestovní kanceláří po datu podpisu smlouvy o zájezdu se zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.
6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh nebo následek není závislý na postupu cestovní kanceláře nebo okolnostem, které jsou na straně zákazníka a v důsledku nich zákazník zcela nebo z části nevyužije objednané a zaplacené služby, nevzniká mu nárok na náhradu ceny takových služeb ani na slevu z ceny zájezdu.
7. Na základě písemné objednávky zaměstnavatele zákazníka je cestovní kancelář povinna vystavit fakturu na úhradu ceny zájezdu znějící na zaměstnavatele zákazníka. Tato písemná objednávka musí být vystavena a zaslána cestovní kanceláři nejpozději dva měsíce před odjezdem na sjednaný zájezd a musí obsahovat přesné označení firmy zaměstnavatele, jeho sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jméno zaměstnance oprávněného v této věci za zaměstnavatele jednat, rezervační číslo zájezdu a částku, na kterou má být v rámci sjednané ceny zájezdu faktura vystavena (případně další náležitosti, které zaměstnavatel zákazníka vyžaduje). Při zaslání objednávky v době kratší než výše uvedené nebo za každou opravu již vystavené faktury vyžádané zaměstnavatelem, bude tomuto účtován paušální poplatek ve výši 100 Kč.
8. V případě, že klient v daném termínu stanoveném smlouvou o zájezdu neuhradí zálohu/doplatek ceny zájezdu, je cestovní kancelář ADRIALAND oprávněná bez dalšího upozornění od smlouvy odstoupit a místa prodat dalším klientům.

III.
Cena služeb nezahrnuta v ceně zájezdu
Cena služeb a příplatky, jejichž platby nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, jsou splatné při podpisu smlouvy o zájezdu nebo u zástupce cestovní kanceláře či u zástupce zařízení poskytující službu v místě konání zájezdu, na jehož území je služba poskytována, pokud není ve smlouvě o zájezdu uvedena jiná její splatnost a místo platby. Cena služeb nezahrnutá v ceně zájezdu se může během roku změnit.

IV.
Změna smlouvy o zájezdu
1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněná změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout zákazníkovi tuto změnu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Zákazník má právo rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit nebo zda od smlouvy od zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy mu návrh na změnu smlouvy o zájezdu byl doručen, od této smlouvy o zájezdu písemně neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.
2. Změna smlouvy o zájezdu na základě požadavku zákazníka:
a) změna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování
– je změna považována za odstoupení zákazníka od původní smlouvy o zájezdu s nárokem na odstupné pro cestovní kancelář dle čl. VI. těchto podmínek.
b) změna termínu odletu/odjezdu návratu (během zájezdu v destinaci) – za poplatek 15 EUR při změně jízdenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je nutné doplatit služby; při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci v destinaci. Tento poplatek se vztahuje pouze na prodloužení jízdenky včetně pobytu zajišťovaného cestovní kanceláří ADRIALAND. V ostatních případech jsou poplatky za prodloužení jízdenky vyšší.
c) změna místa odjezdu nebo typu dopravy – před zahájením zájezdu je po dohodě s cestovní kanceláří možná změna místa odjezdu nebo typu dopravy za poplatek 200 Kc za osobu.
d) změna počtu osob v ubytovací jednotce – změna je posuzována jako odstoupení od smlouvy o zájezdu těch osob, o které je stav snížen. Tyto osoby jsou povinny uhradit cestovní kanceláři odstupné dle čl. VI. této smlouvy. Např.: v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení ubytovací jednotky 1 osobou. Platí pro všechny typy ubytovacích jednotek.
e) změna osoby zákazníka/cestujícího – před zahájením zájezdu je možná změna osoby zákazníka/cestujícího za poplatek 200 Kč. Zákazník/cestující je povinen cestovní kanceláři oznámit, že se zájezdu místo něho nebo ve smlouvě o zájezdu uvedených cestujících zúčastní jiná osoba, v oznámení uvedena. Toto oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje, v případě, že jsou stanoveny, i veškeré podmínky pro poskytnutí zájezdu. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedena stává zákazníkem, to však jen v případě, že toto oznámení obsahuje zde uvedené náležitosti. Původní a novy zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu.
f) změna a doplnění osobních údajů zákazníka před zahájením zájezdu – změna a doplnění dalších údajů o zákazníkovi jsou možné za poplatek 100 Kc za osobu před zahájením čerpání služeb.
g) jiné změny ve smlouvě o zájezdu nebo objednávce služeb – v případě jiných změn ve smlouvě neuvedených výše je účtován poplatek 200 Kč za osobu.

V.
Odstoupení od smlouvy cestovní kanceláří
1. Před zahájením zájezdu je cestovní kancelář oprávněná od smlouvy o zájezdu písemně odstoupit:
a) z důvodu zrušení zájezdu. V tomto případě má zákazník právo na jiný zájezd cestovní kanceláře a na vrácení rozdílu ceny původního zájezdu a zájezdu nového. V případě, že si zákazník nový zájezd nevybere, má právo na vrácení ceny zrušeného zájezdu, kterou již zaplatil. Lhůta pro vrácení již zaplacené ceny zájezdu činí 10 dnů počítaných ode dne, kdy zákazník cestovní kanceláři doručil své písemné sdělení o tom, že si vybral nový zájezd o nižší ceně nebo že si novy zájezd nevybral.
b) v případě, že je realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků a tento počet není dosažen. Takto smí cestovní kancelář od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu a ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto odstoupení zákazníkovi je cestovní kancelář povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj na základě této smlouvy obdržela.
c) v případě, kdy hrozí nebezpečí, že zákazník bude vážně ohrožovat průběh zájezdu či obtěžovat ostatní zákazníky, zejména je-li pod vlivem omamných či návykových látek, nemá u sebe doklady nezbytné pro vstup do zvolené destinace
d) v případě, že zákazník má u sebe střelnou či jinou zbraň
e) jsou na zákazníkovi zřetelné příznaky nakažlivého onemocnění či je takto nemocen a hrozí nebezpečí šíření této nákazy
f) má zákazník v držení drogy či jiné omamné látky (vyjma cigaret a alkoholu)
g) pokud zákazník nedodržel smluvní ujednání mezi ním a cestovní kanceláří
2. Po zahájení zájezdu je cestovní kancelář oprávněná od smlouvy
o zájezdu odstoupit v případech uvedených v odst. 1 písm. c), d), e), f), g) a dále v následujících případech:
- nevhodného chovaní zákazníka, které obtěžuje další účastníky zájezdu
- pokud zákazník narušuje průběh zájezdu nebo je nebezpečí takového narušení, zejména je-li pod vlivem návykových látek
- pokud zákazník nerespektuje vnitřní řád ubytovacího zařízení
- pokud zákazník nedodržel smluvní ujednání mezi ním a cestovní kanceláří
- pokud zákazník poruší devizové, celní nebo jiné předpisy navštívené země a tímto porušením ohrozí průběh zájezdu
- pokud zákazník napadá, fyzicky, slovně nebo jinak pracovníky a zástupce cestovní kanceláře
3. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 1 písm. c) až g) a odst. 2 tohoto článku je právně relevantním odstoupením od smlouvy také oznámení zástupce cestovní kanceláře, v případech odstoupení z těchto důvodů nemá zákazník právo na vrácení již poskytnutého plnění.

VI.
Odstoupení od smlouvy zákazníkem
1. Před zahájením zájezdu může zákazník od uzavřené smlouvy o zájezdu odstoupit:
a) z jakéhokoliv důvodu. Toto odstoupení (storno) je účinné pouze v případě, že má písemnou formu a je doručeno cestovní kanceláři před zahájením zájezdu (odletem/odjezdem). V případě tohoto odstoupení je zákazník povinen do 7 dnů ode dne účinnosti tohoto odstoupení uhradit cestovní kanceláři odstupné, stanovené z částky ceny zájezdu k úhradě takto:
- ve výši 20% při stornu doručeném cestovní kanceláři v období do 60 a více dní před odletem/odjezdem
- ve výši 50% při stornu doručeném cestovní kanceláři v období 59-20 dní před odletem/odjezdem
- ve výši 90% při stornu doručeném cestovní kanceláři v období 19-8 dní před odletem/odjezdem
- ve výši 100% při stornu doručeném cestovní kanceláři v době kratší než 8 dní před odletem/odjezdem.
b) z důvodů daných čl. IV, bod 1 těchto všeobecných podmínek,
c) z důvodů porušení povinností cestovní kanceláře, daných smlouvou o zájezdu.
2. Cestovní kancelář je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu, a to do 10 dnů ode dne, kdy jí bylo písemné odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu doručeno. Pokud je odstoupení zákazníkem učiněno podle odst. 1, písm. a) tohoto článku, má cestovní kancelář právo započítat svůj nárok na odstupné oproti svému závazku na vrácení zaplacené ceny zájezdu.

VII.
Další práva a povinnosti cestovní kanceláře
1. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo přidělování sedadel zákazníkovi v dopravním prostředku. Zohlednění při přidělování sedadel je možné pouze po písemné žádosti zákazníka, kterou cestovní kancelář potvrdí.
2. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu hodiny odletu/odjezdu či příletu/příjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného a časového programu zájezdu, pokud tyto změny jsou nutné z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo z důvodu mimořádných okolností, stávky, dopravních problémů a poruch a dalších okolností, které cestovní kancelář nemůže svojí činností ovlivnit. V těchto případech cestovní kancelář nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku uvedených změn.

VIII.
Další práva a povinnosti zákazníka
1. U osoby mladší 18ti let, která se účastní zájezdu bez přítomnosti svého zákonného zástupce, je nutný souhlas zákonného zástupce udělený formou podpisu smlouvy o zájezdu. Podpis zákonného zástupce musí být úředně ověřen.
2. U osoby mladší 15ti let je v průběhu zájezdu nutný doprovod jejího zákonného zástupce nebo jiné dospěle osoby. V případě doprovodu jinou dospělou osobu je tato povinna předložit cestovní kanceláři před zahájením zájezdu písemný souhlas zákonného zástupce nezletilé osoby s úředně ověřeným podpisem.
3. Zákazník odpovídá za platnost svých cestovních dokladů. V případě, že jsou jeho doklady neplatné nebo nezpůsobilé a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu zúčastnit, považuje se tato skutečnost za odstoupení zákazníka od uzavřené smlouvy o zájezdu.
4. V případě ztráty cestovních dokladů v průběhu zájezdu je zákazník povinen opatřit si nové na své vlastní náklady. Zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu v takovém případě zajistí doprovod tomuto zákazníku na policejní stanici a sdělí mu potřebné kontaktní adresy. Veškeré náklady, které v této souvislosti cestovní kanceláři vzniknou, je zákazník povinen uhradit.
5. V případě letecké přepravy je zákazník povinen dodržet povolený hmotnostní limit zavazadel určený leteckou společností, v případě autobusové dopravy je zákazník povinen dodržet povolený hmotnostní limit zavazadel do 15 kg na osobu. Nedodržení tohoto limitu a v důsledku toho vzniklé problémy s přetížením autobusu, jsou porušením smluvních podmínek zákazníkem a cestovní kancelář je v takovém případě oprávněná požadovat po zákazníkovi náhradu škody v důsledku toho vzniklé.
6. Zákazník nese odpovědnost za veškeré škody, které v průběhu zájezdu způsobil na zařízení a majetku cestovní kanceláře nebo osob poskytujících služby v rámci zájezdu a je povinen tyto škody nahradit.

IX.
Zvláštní ustanovení
1. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na eventuální odlišnosti v katalogu oproti skutečnostem v průběhu zájezdu, které není schopna ovlivnit nebo které nastaly po uzávěrce katalogu. Katalog cestovní kanceláře nabízí základní popisy jednotlivých ubytovacích zařízení. Na vyžádání je možné poskytnout i další informace.
2. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu zájezdu z důvodu tzv. vyšší moci (nepříznivé počasí, silniční kalamity, hraniční blokády, politické nepokoje, živelné pohromy apod.).
3. Cestovní kancelář neodpovídá za možné zpoždění dopravních prostředků, jakož i následky z toho plynoucí. Cestovní kancelář neodpovídá za škody, které případným zpožděním dopravních prostředků mohou zákazníkovi vzniknout.
4. Pozdní nástup na ubytování z důvodu zpoždění dopravních prostředků nedává zákazníkovi právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den ukončení pobytu.
5. Ubytování zákazníka v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele. Cestovní kancelář nemá ve většině případů přímý vliv na určení konkrétního pokoje nebo apartmánu a požadavky zákazníka v tomto směru může cestovní kancelář zajistit pouze v rámci svých možností a po předchozí dohodě se zákazníkem, uzavírané nad rámec smlouvy o zájezdu.
6. Fakultativní služby uváděné v nabídkovém katalogu cestovní kanceláře nejsou předmětem smlouvy o zájezdu a uzavřeného smluvního vztahu mezi cestovní kanceláří a zákazníkem. Jedná se o služby doplňkové, hrazené zákazníkem, v případě, že tyto doplňkové služby čerpá, v místě pobytu. Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z důvodu sezonnosti, malé obsazenosti apod., nedává zákazníkovi právo na změnu podmínek smlouvy o zájezdu, ani možnost od ní z tohoto důvodu odstoupit.
7. Cestovní kancelář má právo použít osobní údaje účastníků zájezdu v rozsahu daném potřebami zajištění daného zájezdu a zahrnout tyto do databáze cestovní kanceláře.

X.
Uplatnění reklamace
1. Zákazník je povinen případnou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu u zástupce cestovní kanceláře v místě pobytu nebo u zástupce zařízení poskytujícího službu tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava v místě samém. Jedině tak může být závadný stav odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta znovu.
2. Reklamace a nároky plynoucí z porušení povinnosti cestovní kanceláře se uplatňuje bez zbytečného odkladu. Pokud zákazník nevytkne vadu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, tak mu nebude právo na slevu z ceny přiznáno, pokud vadu nevytkne nejpozději do jednoho měsíce po skončení zájezdu, a to na adrese: ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno nebo u osoby, která zprostředkovala uzavření smlouvy o zájezdu. Výsledek reklamačního řízení je cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. povinna zákazníkovi oznámit do 30 dnů ode dne, kdy byla písemná reklamace doručena na výše uvedenou adresu cestovní kanceláře.

XI.
Pojištění
1. Povinné zákonné pojištění cestovní kanceláře (pojištění proti úpadku) ve smyslu zákona 159/1999 Sb.
Každý zákazník, který si u cestovní kanceláře zakoupí zájezd (kombinace alespoň dvou služeb cestovního ruchu) je pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře. Doklad o tomto pojištění cestovní kancelář předá zákazníkovi při podpisu smlouvy o zájezdu, kdy jejím podpisem převzetí tohoto dokladu zákazník potvrzuje. Zákazník, který si u cestovní kanceláře zakoupí jednotlivou službu cestovního ruchu, není pojištěn proti úpadku cestovní kanceláře.

2. Pojištění léčebných výloh v zahraničí
Není zahrnuto v ceně zájezdu. V případě požadavku na tuto pojistku si ji zákazník sjedná na své náklady sám. Tuto pojistku je možno sjednat i prostřednictvím cestovní kanceláře, vždy pak na náklady zákazníka. Pojistná smlouva vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou. Případnou pojistnou událost řeší klient přímo s pojišťovnou. Zástupci cestovní kanceláře jsou klientům nápomocni při řešení eventuálních zdravotních potíží. Léky a ošetření se platí na místě.

XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2017.
2. Nabídka zájezdů v katalogu je připravována s časovým předstihem. Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. V době mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu mohou nastat nové okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace zájezdu. Cestovní kancelář ADRIALAND si proto vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v katalogu.
3. Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více, než je uvedeno v písemné nabídce, smlouvě o zájezdu.
4. Tyto všeobecné podmínky jsou pro smluvní strany smlouvy o zájezdu závazné okamžikem uzavření smlouvy o zájezdu. Zákazník svým podpisem na smlouvě o zájezdu stvrzuje, že jsou mu tyto všeobecné podmínky známy, tak jako mu je známa povinnost je v plném rozsahu respektovat.
5. Nedílnou součástí všeobecných podmínek je Infoservis uvedený v katalogu cestovní kanceláře ADRIALAND.
6. Tiskové chyby vyhrazeny.


ADRIALAND s.r.o.

Údolní 11
602 00 Brno

(+420) 542 321 322
info@adrialand.cz
po-pá: 9–18 hod., so: 9–13 hod

Přihlaste se k odběru novinek

Neunikne vám žádná výhodná nabídka